หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2559)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ/ภาควิชา             :  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย        :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ภาษาอังกฤษ     :  Master of Education Program in Music Education
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
ชื่อย่อ  : ค.ม. (ดนตรีศึกษา)
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  : Master of Education (Music Education)
ชื่อย่อ   : M. Ed. (Music Education)
3.วิชาเอก          

ไม่มี
4.จำนวนหน่วยกิต
 36 หน่วยกิต
5.รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะครุศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
6.4 คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
6.5 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
6.6 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2559วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559
6.7 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2559
6.8 สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559  วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559
6.9 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559
7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ในปี พ.ศ.2560
8.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ครูหรืออาจารย์สอนดนตรีในสังกัดสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.2 นักวิจัยหรือนักวิชาการด้านดนตรีศึกษา
8.3 เจ้าของธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน
8.4 อาชีพอิสระด้านดนตรี
8.5 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
9.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10.สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 ผลกระทบจากนโยบายทางการศึกษา
                   ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่กำหนดมาตรการหลักในการผลิตและการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถ ซึ่งการปฏิรูปทางการศึกษามีทั้งการปฏิรูปโครงสร้าง การปฏิรูปการบริหารจัดการการปฏิรูปหลักสูตร และการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลัก ให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไปสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งนโยบายทางด้านการศึกษา ยังส่งเสริมให้ครูพัฒนาผลงานทางวิชาการโดยใช้รูปแบบกระบวนการวิจัยในการค้นหาองค์ความรู้ นอกจากนั้นการศึกษาต่อก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา อันจะเป็นกำลังสำคัญในการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของนโยบายทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
11.2 สถานการณ์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง เป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท พันธกิจ และหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลก  รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นครูดนตรีจึงจำเป็นต้องผลักดันตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับตนเองเข้าสู่สังคมฐานความรู้อย่างแท้จริง ครูดนตรีจึงต้องมีการนำวิทยาการใหม่ๆ ควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
12.ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรต้องมุ่งเน้นให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการพัฒนาครูดนตรีมีความรอบรู้ใน
ศาสตร์ทางดนตรีและสามารถจัดการเรียนรู้ดนตรีได้อย่างมีคุณภาพ มีองค์ความรู้ระดับสูงด้านดนตรีศึกษา รอบรู้เรื่องดนตรีทั้งตะวันตกและตะวันออก มีทักษะด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนดนตรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันการสอนดนตรีเอกชน มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านดนตรี เพื่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีที่มีคุณภาพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมดนตรีที่หลากหลายมีความเหมาะสมกับบุคคลระดับต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และเน้นกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี รวมทั้งการศึกษาที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมทางดนตรีในชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาด้านดนตรีในปัจจุบัน สำหรับเนื้อหาและทักษะสำคัญที่ต้องการพัฒนา  คือความสามารถในการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษาทางดนตรี และการประยุกต์ภูมิปัญญาทางดนตรีให้เข้ากับบริบทของการจัดการเรียนรู้ดนตรีที่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริงด้วยกระบวนการวิจัย
12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
           มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งพันธกิจสำคัญด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คือการผลิตและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ส่วนพันธกิจของครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือผลิตบัณฑิตครู วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสาขาวิชาดนตรีศึกษา นับว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่คณะครุศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญ  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถแข่งขันและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ

13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น          13.1  รายวิชาที่เปิด โดยคณะ/สาขาวิชาอื่น  ได้แก่2035101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
13.3  การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดย คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร


1.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีศึกษา สามารถประยุกต์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ โดยยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
ความสำคัญของหลักสูตรดนตรีศึกษา ดนตรีเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นพร้อมวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของมนุษย์ ดนตรีมีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์ ดังนั้นการพัฒนาครูดนตรีเพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถจัดการศึกษาดนตรีได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประของหลักสูตร มีดังนี้
1.ผลิตมหาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ระดับสูงด้านดนตรีศึกษา รอบรู้เรื่องดนตรีทั้งตะวันตกและตะวันออก
2.ผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับปริญญาตรี และสถาบันการสอนดนตรีเอกชน
3.ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมดนตรี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดนตรีที่มีคุณภาพ
4.ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมดนตรีที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับบุคคลระดับต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
5.ผลิตมหาบัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ดนตรีให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพ
2.แผนพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบปีการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2.การดำเนินการหลักสูตร
          2.1  วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาปกติที่ 1  :  สิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปกติที่ 2  :  มกราคม – เมษายน
ภาคฤดูร้อน                     :  พฤษภาคม – กรกฎาคม
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาดนตรีจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีเชิงประจักษ์ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
2.2.4 ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สาขาและมหาวิทยาลัยกำหนด
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
      นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านทักษะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องค้นคว้าและพึ่งพาตนเอง  สาขาวิชาได้สรุปปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าไว้  ดังนี้
2.3.1 มีพื้นฐานความรู้ทางด้านดนตรี ที่แตกต่างกัน
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีวุฒิการศึกษาต่างสาขากัน
2.3.3 มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน

2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1  จัดสอนเสริม หรือโครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางดนตรีเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้ทัดเทียมกัน
2.4.2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและจัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านอื่นๆ
2.4.4 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านดนตรีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดนตรีให้สูงขึ้น
2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
        รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร  80,000 บาท /คน/ ปี
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบในชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชาต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558
3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
          3.1  หลักสูตร
                3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า     36    หน่วยกิต
               3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร
1)  ความหมายของเลขรหัสวิชา
                    เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสามตัวแรก        หมายถึง สาขาวิชาดนตรีศึกษา  (111)
เลขรหัสตัวที่สี่              หมายถึง ระดับที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ห้า             หมายถึง ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
เลข 1             หมายถึง กลุ่มวิชาหลักการทางดนตรีศึกษา
เลข 2             หมายถึง กลุ่มวิชาวัฒนธรรมทางดนตรี
เลข 3             หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัย
เลข 4             หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรี
เลข 6             หมายถึง กลุ่มวิชาพัฒนาวิชาชีพครูดนตรี
เลข 7             หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการดนตรี
เลข 9             หมายถึง กลุ่มวิชาการสัมมนา โครงการพิเศษวิทยานิพนธ์ และ ค้นคว้าอิสระ
เลขรหัสตัวที่ หก และเจ็ด    หมายถึง  ลำดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มวิชาของรหัสตัวที่ห้า
2) รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
. หมวดวิชาสัมพันธ์ สำหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข                  6 หน่วยกิต
1116101 ปรัชญาและทฤษฏีดนตรีศึกษา                                3(2-2-5)
Philosophy and Theory of Music Education
1116301 วิธีวิทยาการวิจัยทางดนตรีศึกษา                             3(2-2-5)
Research Methodology in Music Education
.หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า                                                24 หน่วยกิต
วิชาบังคับสำหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข                                        12 หน่วยกิต
1116102 หลักการพัฒนาหลักสูตรด้านดนตรี                           3(2-2-5)
Principles of Curriculum Development in Music
1116103 ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลทางดนตรี      3(2-2-5)
Theories of Learning Management and Evaluationin Music
1116701 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดนตรี                           3(2-2-5)
Music Technology and Innovation
1116901 โครงการพิเศษด้านดนตรีศึกษา                               3(2-2-5)
Special Project in Music Education
วิชาเลือกสำหรับแผน ก แบบ ก 2                               6  หน่วยกิต
วิชาเลือกสำหรับแผน ข                                             12  หน่วยกิต
1116104 เทคนิคการสอนดนตรี                                         3(2-2-5)
Music Teaching Techniques
1116105 ดนตรีศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                       3(2-2-5)
Music Education in Southeast Asia
1116201 การศึกษาพหุวัฒนธรรมทางดนตรี                                3(2-2-5)
Multicultural Study in Music
1116202 ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางดนตรี                                         3(2-2-5)
Local Wisdom of Music
1116302 วิธีวิทยาการวิจัยทางมานุษยวิทยาทางดนตรี               3(2-2-5)
Research Methodology in Ethnomusicology
1116401 ทฤษฎีและการวิเคราะห์ดนตรี                                        3(2-2-5)
Theory and Music Analysis
1116402 การปฏิบัติเครื่องดนตรี                                                   3(2-2-5)
Music Instruments Practice
1116601 จิตวิทยาสำหรับครูดนตรี                                                 3(2-2-5)
sychology for Music Teachers
1116602 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ทางดนตรี               3(2-2-5)
Measurement and Learning Evaluation in Music
1116603 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูดนตรี                  3(2-2-5)
Development of Music Teacher Professional Standard
1116604 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางดนตรีศึกษา   3(2-2-5)
Innovation and Information Technologyin Music Education
1116702 การจัดการธุรกิจดนตรี                                                      3(2-2-5)
Management of Music Business
1116703 การจัดการวงดนตรี                                                           3(2-2-5)
Management of Music Band
1116902 สัมมนาการสอนดนตรี                                                       3(2-2-5)
Music Teaching Seminar

.วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  

สำหรับแผน ก แบบ ก 2                                         12 หน่วยกิต

1116903   วิทยานิพนธ์                                                           12

Thesis

สำหรับแผน ข                                                     6 หน่วยกิต

1116904   การศึกษาอิสระ                                              6

Independent Study

. หมวดวิชาเสริม

1)  นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก  2 และแผน ข จะต้องมีความรู้ ความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต

2035101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                            3(2-2-5)

English for Graduate Studies

4125101  คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา                            3(2-2-5)

Computer for Graduate Studies

2) นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อน

จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต

1025601   หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                        3(2-2-5)

Principles of Education and Learning Management

3) นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องมีความรู้ ความสามารถ

ด้านทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต

1116401   ทฤษฎีและการวิเคราะห์ดนตรี                            3(2-2-5)

Theory and Music Analysis

. การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นักศึกษาที่เรียนแผน

ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

       3.1.3 แผนการศึกษา

1) แผน ก แบบ ก 2

Copyright 2018 Cool Teapots.